دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت
 
جلسه دفاع خانم نسرين معارفي
برگزاري جلسه دفاع از پاياننامه كارشناسي ارشد
 
 عنوان پروژه :
مدلسازي پاسخ الكتريكي قشر بينايي به محرك و استخراج وابستگي پاسخها به تغييرات فيزيولوژي و آناتومي مغز
 
 دانشجو:
نسرين معارفي
1395/10/01 تاریخ
نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد