1402/03/08
زمانبندی حضور در مصاحبه آزمون نیمه متمرکز و استعداد درخشان دکتری رشته مهندسی کامپیوتر سال 1402
 مکان مصاحبه: تهران، خ دکتر شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ساختمان اداری دانشکده
 حضور در محل مصاحبه 30 دقیقه قبل از زمان اعالم شده برای هر فرد الزامی است.
 
 

تاریخ

گرایش

ردیف

چهارشنبه 17 خرداد

شبکه و رایانش )سهمیه روزانه و استعداد درخشان(

1

دوشنبه 29 خرداد

نرم ا فزار و الگوریتم )سهمیه روزانه و استعداد درخشان(

2

یکشنبه 4 تیر

هوش مصنوعی و رباتیکز )سهمیه روزانه، نوبت دوم و استعداد درخشان(

3

 
از آنجائیکه تطبیق مدارک ارسالی در ثبت نام غیرحضوری در روز مصاحبه انجام خواهد شد، حضور به موقع و در دست داشتن نسخه اصل کلیه مدارک زیر الزامی است:
 اصل شناسنامه
 اصل کارت ملی
 فرم ثبت نام الکترونیک در سیستم گلستان
 اصل مدارک فارغالتحصیلی مقاطع قبلی )کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارش که حاوی سه نکته کلیدی نام دانشگاه، تاریخ فراغت از تحصیل و معدل کل باشد – برای داوطلبانی که دانشنامه ارائه مینمایند به همراه داشتن ریز نمرات تأیید شده الزامی است – فرم معدل مندرج در دفترچه شماره 2 سازمان سنجش برای دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد به عنوان مدرک کارشناسی ارشد، الزامی است.(
 کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1402
 ریز نمرات مقاطع قبلی
 در صورت استفاده از سهمیه مربیان، ارائه اصل گواهی از دانشگاه محل اشتغال الزامی است.
 گواهیهای پژوهشی و توصیه نامههای علمی
 گواهی افتخارات علمی
 مقاالت داوطلبت در مجالت و کنفرانسها
 پایان نامههای تحصیلی
زمانبندی مصاحبه تنها برای داوطلبینی انجام شده است که ثبت نام غیرحضوری را تکمیل نمودهاند و در خصوص متقاضیان استعداد درخشان نیز نام آنها به عنوان پذیرفته شده در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه آمده است.
 
برنامه زمانبندی مصاحبه حضوری دکتری 1402 - رشته : مهندسی کامپیوتر- گرایش هوش مصنوعی  
 
تعداد بازدید:
244
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.