راهنماها
راهنماهاي كارشناسي

رديف

نام راهنما

نام فايل

1

راهنماي استفاده دانشجويان از پيشخوان خدمت

Pishkhan-Guide.pdf

2

راهنماي تكميلي درخواست حذف اضطراري

Hazf-Ezterari.pdf

3

راهنماي درخواست كارت دانشجويي المثني

rahnama-darkhastcard-almosanna.pdf

4

راهنماي صدور گواهي اشتغال به تحصيل- فارسي

rahnama-sodur-govahi-eshteghal-be-tahsil-FA.pdf

5

راهنماي صدور گواهي اشتغال به تحصيل- انگليسي

rahnama-sodur-govahi-eshteghal-be-tahsil-EN.pdf

6

روندنماي گردش كار در كميسيون موارد خاص

ravandnama-gardesh-kar-comission-mavared-khas.docx

7

راهنماي خروج از كشور

Leave.docx

8

مراحل دفاع از پروژه كارشناسي

marahel.pdf

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/20
تعداد بازدید:
693
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن : 7-88462174
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.