راهنماها

راهنماهاي كارشناسي ارشد

رديف

نام راهنما

نام فايل

1

روندنماي صدور معافيت تحصيلي

ravandnama-sodur-moafiat-tahsili.pdf

2

راهنماي استفاده دانشجويان از پيشخوان خدمت

rahnama-estefade-az-pishkhan.pdf

3

راهنماي تكميلي درخواست حذف اضطراري

rahnama-hazf-ezterari.pdf

4

راهنماي درخواست كارت دانشجويي المثني

rahnama-darkhast-card-almosanna.pdf

5

مراحل رسيدگي به كميسيون موارد خاص

residegi-komosion-mavaredekhas.pdf

6

روندنماي گردش كار در كميسيون موارد خاص

ravandnama-gardesh-kar-comission-mavared-khas.docx

7

راهنماي خروج از كشور

ravandnama-khoruj-az-keshvar.pdf

8

راهنماي صدور گواهي اشتغال به تحصيل- فارسي

rahnama-sodur-govahi-eshteghal-be-tahsil-FA.pdf

9

راهنماي صدور گواهي اشتغال به تحصيل- انگليسي

rahnama-sodur-govahi-eshteghal-be-tahsil-EN.pdf

10

مراحل دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

marahel-defa.pdf

راهنماهاي مرتبط با فارغ التحصيلي

11

نكاتي در خصوص انجام مراحل فراغت از تحصيل كارشناسي ارشد

nokat-marahele-fraghat.pdf

12

راهنماي ثبت درخواست تاييد چكيده و كليد واژه فعاليت

rahnama-sabt-darkhast-chekide.pdf

13

روندنماي ثبت درخواست تاييد چكيده و كليد واژه فعاليت

ravandnama-sabt-darkhast-checkide.pdf

14

راهنماي ثبت درخواست صدور مدارك تحصيلي

rahnama-sabt-darkhast-madrak-tahsili.pdf

15

روند نماي ثبت درخواست صدور مدرك تحصيلي

ravandnamA-sodore-madrak.pdf

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/20
تعداد بازدید:
485
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن : 7-88462174
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.